Taxe si Impozite

Home / Taxe si Impozite

Program de lucru cu publicul Serviciul Taxe si impozite Comuna Barcea:

Luni 8.00-16.00
Marti 8.00-16.00
Miercuri 8.00-16.00
Joi 8.00-16.00
Vineri 8.00-14.00

ROMANIA
JUDETUL GALATI
CONSILIUL LOCAL
BARCEA
Anexa nr.2 la Hotararea
Consiliul local nr.49 din 11.12.2013
P R O C E D U R A
de acordare a facilitatilor unor categorii de persoane fizice si juridice.

 

Art.1-Scutirea de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu ,a platii impozitului pe terenul aferent cladirii utilizate ca domiciliu se aplica urmatoarelor persoane fizice conform art.284 dupa cum urmeaza :
a) veteranilor de razboi ;
b) persoanelor fizice prevazute la art.1 al Decretului ЦLege nr.118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si in alte legi ;
c) persoanelor prevazute la art.3 alin.(1) lit.b) si art.4 alin.(1) din Legea recunostintei
fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.654
din 20 iulie 2004 ;
d) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit ;
e) persoanelor cu handicap grav sau accentuat ;
f) persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate;
Art.2-Art.284 alin.7(2)-Scutirea de plata impozitelor si taxelor locale,precum si de plata impozitului corespunzator pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha se aplica:
a) veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi;
b) vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
Art.3.-Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru un singur mijloc de transport la alegere se aplica persoanelor fizice prevazute la art.1 literele a,b si c ;
Art.4.-Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor,avizelor si auto-rizatiilor,precum si alte taxe speciale adoptate de consiliul local precum si alte taxe lo-
cale stabilite conform art.283 alin(1) si (2) din Codul fiscal se aplica persoanelor fizice prevazute la art.1 literele a si b ;
Art.5-Scutirea de la plata taxei pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasu-
rarea unei activitati economice se aplica persoanelor fizice prevazute la art.1 literele
e si f ;
Art.6-In cazul unei cladiri,al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la art.1 literele a-f,scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
Art.7-Scutirea de la plata impozitului prevazute de art.284,alin (8) din Codul fiscal se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
Art.8-Scutirea de la plata impozitului pe cladiri,impozitul pe teren,impozitul pe mijloacele de transport,taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor si autorizatiilor precum si alte taxe locale precizate la art.282 si art.283 pentru persoanele juridice nu se aplica:
a. oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei ,Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
b. fundatiile testamentare constituite cf.legii cu scopul de intretinere ,dezvoltare si ajutare a institutiilor de cultura nationala,precum si cele ce sustin actiuni cu caracter umanitar,social si cultural;
c. organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire,ingrijire sociala si medicala,asistenta,ocrotire,activitati de recuperare,reabilitare si reinsertie sociala pentru copil,familie,persoane cu handicap,persoane varstnice,precum si pentru alte persoane aflate in dificultate,in conditiile legii.
Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si teren aferent detinute de persoanele juridice care sunt utilizate exclusiv pt prestarea de servicii turistice pe o perioada de maxim 5 luni pe durata unui an calendaristic;
Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou-construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti,dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.
Art.9-In cazul unei calamitati naturale, se acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri,a impozitului pe teren,precum si a taxei pt.eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.
Scutirea de plata impozitelor sau reducerea acestora se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.
Consiliul local acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren,datorate de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007 .
Art.10-Pentru acordarea facilitatilor respective ,persoanle fizice interesate vor depune la sediul Consiliului local un dosar ce contine urmatoarele:
-cererea de acordare a facilitatii;
-elementele de identificare a contribuabilului(numele,prenumele,adresa de domiciliu,copie dupa act de identitate,CNP);
-obligatiile datorate bugetului local(imozitul pe cladiri ,pe teren ,etc);
-certificatul de incadare in categoria de persoana cu handicap;
-copie act proprietate pentru cladire si teren aferent.
Art.11-Dosarul depus se inregistreaza la registratura generala a Consiliului local Barcea si se va verifica sub aspectul continutului si al legalitatii de catre contabilul consiliului local in termen de 5 zile.
Contabilul consiliului local dupa verificarea legalitatii propune primarului dupa caz sa supuna spre aprobare consiliului local acordarea sau eventual respingerea solicitarii.
Art.12-Primarul comunei inainteaza imediat dosarul depus consiliului local al comunei Barcea,cu propunerea de a se acorda sau dupa caz de respingere a solicitarii contribuabilului respectiv.
Art.13-Hotararea Consiliului Local se comunica solicitatntului prin grija secretarului comunei in termen de 5 zile de la adoptare
Art.14-Dosarele care nu sunt complet intocmite sub aspectul continutului
acestora,se claseaza de catre primarul comunei. Clasarea si motivele acesteia se vor comunica prin grija contabilului local in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii.
Art.15-Prezenta anexa ,face parte integranta din Hotararea nr. ЕЕ din ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.. a Consiliului local al comunei Barcea, judetul Galati