Hotarârile Autorității Deliberative


2020

Nume Hotarare Data

HCL nr.1 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019

HCL nr. 2 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulametului privind stabilirea condiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul comunei Barcea, judetul Galati

HCL nr. 3 din 31.01.2020 privind aegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Barcea .judetul Galati pentru o durata de 3 luni

HCL nr. 4 din 31.01.2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 42 din 04.11.2019 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a
unor obligatii si a chelluielilor aferente proiectului “Sistem de management integral al deseurilor
in judetul Galati”

HCL nr. 5 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Barcea , judetul Galati, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

HCL nr. 6 din 19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in jud. Galati”

HCL nr.7 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, com. Barcea, jud. Galati 

HCL nr. 8 din 17.03.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in cursul anului 2020

HCL nr. 9 din 07.04.2020 privind aprobarea Planului de paza al com. Barcea, jud. Galati, pentru pararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, pentru anul 2020

HCL nr. 10 din 07.04.2020 privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea localitatii Barceam jud. Galati pentru anul 2020

HCL nr. 11 din 07.04.2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001, la nivelul com. Barcea, jud. Galati pentru anul 2020

HCL nr. 12 din 07.04.2020 privind reorganizarea S.P.V.S.U., de categoria VI aflat in subordinea Consiliului Local al com. Barcea, jud. Galati, cf. Ordinului M.A.I. nr. 75/2019

HCL nr. 13 din 07.04.2020 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HCL nr. 14 din 07.04.2020 privind aprobarea implementarii si a documentatiei tehnico-economice faza DALI aferenta obiectivului “Drumuri locale modernizate in com. Barcea, jud. Galati”

HCL nr. 15 din 07.04.2020 privind aprobarea implementarii si a Studiului de fezabilitate pentru investitia “Construire Centru multifunctional in sat Podoleni, com. Barcea, jud. Galati”

HCL nr. 16 din 07.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C. L. Barcea, jud. Galati pentru o durata de 3 luni

HCL nr. 17 din 28.05.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistenta socialasi combaterea saraciei si a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

HCL nr. 18 din 28.05.2020 privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din invatamantul preuniversirar de stat din com. Barcea, jud. Galati

HCL nr. 19 din 28.05.2020  privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functi al Primariei com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2020

HCL nr. 20 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud Galati

HCL nr. 21 din 29.06.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14.05.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscal

HCL nr. 22 din 29.06.2020 privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul C.L. al com. Barcea

HCL nr. 23 din 31.08 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C.L. Barcea, jud. Galati din luna august si luna septembrie, anul 2020

HCL nr. 24 din 31.08.2020 privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL nr.2/31.01.2020 aprobarea Regulamenbtului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unot taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul com. Barcea, jud. Galati

HCL nr. 25 din 24.09.2020 rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2020

HCL nr. 26 din23.10 2020 privind aprobarea obiectivuli de investitii si al implementarii proiectului cu tema” Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Barcea, jud, Galati”

HCL nr. 27 din 23.10. 2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Managenet a Proiectului (UIP) “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei it mobile, respectiv tablete, echipamnete si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, co. Barcea”

HCL nr. 1 din 16.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C.L. Barcea, jud. Galati, pentru o perioada de 3 luni

HCL nr. 2 din 16.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale C.L. Barcea

HCL nr. 3 din 16.11.2020 alegerea Viceprimarului com. Barcea, jud. Galati

09.01.2020

24.02.2020

 

24.02.2020

 

24.02.2020

 

24.02.2020

 

 

 

20.03.2020

09.04.2020

2019

HCL 50 din 23.12.2019 privind retelei scolare de pe raza U.A.T.- com. Barcea, jud. Galati pentru anul scolar 2020 – 2021 23.12.2019
HCL 49 din 23.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019 23.12.2019
HCL 48 din 16.12.2019 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului si a constructiei, cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea, judetul Galati” 16.12.2019
Anexa la HCL 47 din 16.12.2019  16.12.2019
HCL 47 din 16.12.2019 privind aprobarea documentaiei tehnico-economica pentru investitia: “Reabilitare, modernizare, extindcre si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea. judeful Galati” 16.12.2019
HCL 46 din 16.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului GANEA ION  
HCL 45 din 16.12.2019 privind modiiicarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 si H.C.L. nr. 29 din 23.12.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016 16.12.2019
HCL 44 din 16.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019 16.12.2019
Anexa la HCL 43 din 16.12.2019 16.12.2019
HCL 43 din 16.12.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielilc ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 16.12.2019

Leave a Reply