Hotarârile Autorității Deliberative

20242023202220212020201920182017

HOTARAREA NR. 36 DIN 28.06.2024

HOTARAREA NR. 35 DIN 28.06.2024

HOTARAREA NR. 34 DIN 28.06.2024

HOTARAREA NR. 33 DIN 28.06.2024

HOTARAREA NR. 32 DIN 31.05.2024

HOTARAREA NR. 31 DIN 31.05.2024

HOTARAREA NR. 30 DIN 31.05.2024

HOTARAREA NR. 29 DIN 29.04.2024 – aprobarea Proiectului tehnic a indicatorilor tehnico-economici si a Dexizului general pentru obiectivul de investitii “Construire Centru Comunitar Integrat in sat Podlodeni, com. Barcea 

HOTARAREA NR. 28 DIN 29.04.2024 – aniversarea familiilor din comuna Barcea care au implinit cel putin 50 de ani de la casatorie

HOTARAREA NR. 27 DIN 29.04.2024  – orgqanizarea si sarbatorirea Zilei comunei Barcea

HOTARAREA NR. 26 DIN 29.04.2024 – acordarea unui premiu unui elev cre a obtinut rezultae la competitiile nationale in anul 2024, in cadrul evenimentului 2024 JIU-Jitsu European in perioada 04-07.04.2024

HOTARAREA NR. 24 DIN 29.04.2024 – alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Barcea

HOTARAREA NR. 23 DIN 29.04.2024 – aprobare Regulament de transformare a amenzilor contraventionale in munca in folosul comunitatii

HOTARAREA NR. 22 DIN 22.03.2024 privind  modificare deviz general a bugetului proiectului si aprobarea participarii componenta C3

HOTARAREA NR. 21 DIN 11.03.2024 – aprobarea unor masuri pentru implementarea Programului national “Masa sanatoasa” pentru prescolarii si elevii din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 

HOTARAREA NR. 20 DIN 11.03.2024 – rectificarea bugetului local 

HOTARAREA NR. 19 DIN 11.03.2024 – aprobarea utilizarii excedentului bugetului local in cursul anului 2024

HOTARAREA NR. 18 DIN 11.03.2024 – aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei

ROF – ANEXA LA HCL NR. 18 DIN 11.03.2024

HOTARAREA NR. 17 DIN 11.03.2024 – desemnarea de doi consilieri locali constituire Comisie de evaluarea a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei

HOTARAREA NR. 16 DIN 11.03.2024 – aprobarea Planului de masuri privind gospodarirea localitatii

HOTARAREA NR. 15 DIN 11.03.2024 – constituire Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

HOTARAREA NR. 14 DIN 11.03.2024 – aprobare Deviz General obiectiv “Dezvoltare durabila a transportului verde “

HOTARAREA NR. 13 DIN 10.02.2024 + ANEXE BUGET

HOTARAREA NR. 12 DIN 10.02.2024 – aprobare studiu gestionare deseuri

HOTARAREA NR. 11 DIN 10.02.2024 – aprobare Regulament Serv.Jud. Salubrizare

HOTARAREA NR. 10 DIN 10.02.2024 – aprobare studiu si acordare manadat reprezentant U.A.T. in A.G.A. Dezv. Intercom. ECOSERV Galati

HOTARAREA NR. 9 DIN 25.01.2024 – aprobare indicatori pentru proiectul “Intocmirea P.U.G. si a regulamentului local de urbanism”

HOTARAREA NR. 8 DIN 22.01.2024 – alegere persedinte de sedinta

HOTARAREA NR. 7 DIN 22.01.2024 -aprobare nr asistenti personali ai persoanelor cu handicap

HOTARAREA NR. 6 DIN 22.01.2024 + ANEXE – aprobare proiect si indicatori pentru obiectivul “Dezvoltare durabila a transportului verde”

HOTARAREA NR. 5 DIN 22.01.2024 – stabilire salarii pentru functionarii publici si personalul contractual

HOTARAREA NR. 4 DIN 08.01.2024 privind modificarea H.C.L. nr.67/28.12.2023 – actualizare regulament de instiutire a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului pt. persaonele fizice

HOTARAREA NR. 3 DIN 08.01.2024 privind modificarea H.C.L. nr.35/29.07.2022 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Judetean de Salubrizare Galati

HOTARAREA NR. 2 DIN 08.01.2024 privind utilizarea sumei de 1000 mii lei  pentru acoperirea golurilor de casa 

HOTARAREA NR. 1 DIN 08.01.2024 privind aprobarea sumei din execedentul bugetar pentru acoperirea deficitului sectiunii dezvoltare 

12.01.2023 HOTARAREA NR. 1 DIN 09.01.2023 – acoperire deficit sectiune dezvoltare

12.01.2023 HOTARAREA NR. 2 DIN 09.01.2023 – incetare manadat consilier 

12.01.2023 HOTARAREA NR. 3 DIN 09.01.2023 – aprobare retea scolara

HOTARAREA NR. 4 DIN 30.01.2023 – aprobare program de masuri privind gospodarirea loc. Barcea

HOTARAREA NR. 5 DIN 30.01.2023 – aprobare plan de actiuni sau lucrari de interes generalore de munca beneficiari L. 416

HOTARAREA NR. 6 DIN 30.01.2023  – taxe speciale

HOTARAREA NR. 7 DIN 30.01.2023 – alegere presedinte de sedinta

HOTARAREA NR. 8 DIN 30.01.2023 – aprobare program “Curatam Romania”

HOTARAREA NR. 9 DIN 30.01.2023 – aprobare cerere “Reabilitare moderata Sc. Gimnaziala nr.2”

HOTARAREA NR. 10 DIN 02.02.2023 – aprobare buget local

HOTARAREA NR. 11 DIN 02.02.2023- aprobarea incheierii protocolulul de colaborare intre MMSS si UAT Barcea

HOTARAREA NR. 12 DIN 18.02.2023 – aprobare implementare proiect “Extindere retea de alimentare cu apa, retea canalizare menajera”

HOTARAREA NR. 13 DIN 27.02.2023 – aprobare mentinere com. Barcea in “Asociatia grupului de actiune locala Tecuci Sud-Est”

HOTARAREA NR. 14 DIN 27.02.2023 – utilizare excedent bugetar

HOTARAREA NR. 15 DIN 27.02.2023 – aprobare finantare “Consolidare si reabilitare biblioteca”

HOTARAREA NR. 16 DIN 15.03.2023 – rectificare buget

HOTARAREA NR. 17 DIN 15.03.2023 – aprobare documentatie, caiet de sarcini si deviz proiect “Drumuri locale, modernizate”

HOTARAREA NR. 18 DIN 15.03.2023 – aprobare finatare obiectiv ” Cresterea gradului de digitalizare a educatie  – Scoala gimnaziala nr. 1″

HOTARAREA NR. 19 DIN 15.03.2023 – modificare HCL nr. 2 din 16.11 2020

HOTARAREA NR. 20 DIN 31.03.2023 – aprobare Planului de actiune pentru anul 2023

HOTARAREA NR. 21 DIN 31.03.2023 – predare amplasament si asigurare conditii executare obiectiv ” Construire sala de sport “

HOTARAREA NR. 22 DIN 31.03.2023 – aprobare Plan de paza

ANEXA LA HCL NR. 22 DIN 31.3.2023

HOTARAREA NR. 23 DIN 31.03.2023 – aprobare dezmemebrare imobil

HOTARAREA NR. 24 DIN 21.04.2023 – aprobare infiintare cabinet medical scolar

HOTARAREA NR. 25 DIN 28.04.2023 – organizarea si sarbatorirea Zilei comunei

HOTARAREA NR. 26 DIN 28.04.2023 – aniversarea familiilor 

HOTARAREA NR. 27 DIN 28.04.2023 – stabilirea impozitelor si taxelor locale

HOTARAREA NR. 28 DIN 28.04.2023 – incetare mandat consilier Boscu Nistor

HOTARAREA NR. 29 DIN 28.04.2023 – alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR. 30 DIN 28.04.2023 – stabilirea salariilor de baza functionari publici

HOTARAREA NR. 31 DIN 12.05.2023 + ANEXE – – aprobare documentatie obiectiv “Reabilitare moderata Scoala nr. 2”

HOTARAREA NR. 32 DIN 31.05.2023 – aprobare cont anual de executie al bugetului local

HOTARAREA NR. 33 DIN 31.05.2023 – aprobare caiet de sarcini si documentatie obiectiv “Drumuri locale modernizate”

HOTARAREA NR. 34 DIN 31.05.2023 – modificare HCL nr.2 din 16.11.2020

HOTARAREA NR. 35 DIN 08.06.2023 – aprobare parteneriat proiect “Facilitarea accesului la educatie al elevilor jud. Galati”

HOTARAREA NR. 36 DIN 08.06.2023 – aprobare proiect si cheltueli obiectiv “Reamenajare, recompartimentare, eficientizare energetica centru de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie”

HOTARAREA NR. 37 DIN 30.06.2023 – aprobare regulament de organizare si functionare a spatiilor de joaca copii”

HOTARAREA NR. 38 DIN 30.06.2023 – modificare a HCL nr.21 din 28.04.2017

HOTARAREA NR. 39 DIN 30.06.2023 – aprobare documentatie si indicatori obiectiv ” Dezvoltare durabila a transportului verde”

HOTARAREA NR. 40 DIN 30.06.2023 – aprobare indicatori proiect “Achizitie autoutilitara de stins incendii”

HOTARAREA NR. 41 DIN 30.06.2023 – aprobare implementare proiect “Achizitie autoutilitara de stins incendii”

HOTARAREA NR. 42 DIN 31.07.2023 – aprobare dare in folosinta a suprafetei totale de 3.392 mp extravilan

HOTARAREA NR. 43 DIN 31.07.2023 – alegere presedinte de sedinta C.L.

HOTARAREA NR. 44 DIN 31.08.2023 neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelo/acordurilor pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei  an scolar 2023-2024

HOTARAREA NR. 45 DIN 31.08.2023 aprobarea documentatie si indicatorilor pentru obiectivul de investitii “Reabilitare moderata Scoala Gimaziala nr.2”

HOTARAREA NR. 46 DIN 22.09.2023 – aprobarea actualizarii indicatorilor pentru investitia “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural”

HOTARAREA NR. 47 DIN 22.09.2023 – desemnarea reprezentantilor C.L. in C.A al Scolii Nr.1 

HOTARAREA NR. 48 DIN 27.09.2023 – aprobarea studiului de fezabilitae si a Devizului general obiectiv de investitii ” Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare menajera”

HOTARAREA NR. 49 DIN 27.09.2023 – modificare HCL nr.12 din 18.02.2023 

HOTARAREA NR. 50 DIN 20.10.2023 – rectificarea bugetului local

HOTARAREA NR. 51 DIN 30.10.2023 – depunere si implementare proiect”Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd”

HOTARAREA NR. 52 DIN 30.10.2023 studiu proiect “Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd”

HOTARAREA NR. 53 DIN 30.10.2023 aprobare studiu proiect “Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd”

HOTARAREA NR. 54 DIN 30.10.2023 alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR. 55 DIN 03.11.2023 modificare H.C.L. nr.36/08.06.2023

HOTARAREA NR. 56 DIN 03.11.2023 aprobare scutire plata majorai intarziere aferente obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local, de catre persoanele fizice

HOTARAREA NR. 57 DIN 29.11.2023 – validarea Dispozitiei Primarului privind aprobarea efectuarii virarilor de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar si influentele rezultate   

HOTARAREA NR. 58 DIN 29.11.2023 – aprobarea impoxitului pe mijloacele de transport prin indexarea sumelor prevazute in Codul fiscal, pentru anul 2024

HOTARAREA NR. 59 DIN 29.11.2023 – reorganizarea S.P.V.S.U., de categoria V1 aflat in subordinea C.L. al com. Barcea

HOTARAREA NR. 60 DIN 29.11.2023 – modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii

HOTARAREA NR. 61 DIN 29.11.2023 aprobarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei

HOTARAREA NR. 62 DIN 29.11.2023 – aprobarea Raportului de evaluare si adocumentatie necesare licitaiei publice pentru inchirierea unui vcabinet medical si a suprafetei comune din imobilului – dispensar uman

HOTARAREA NR. 63 DIN 11.12.2023 + ANEXE(1) – rectificarea bugetului local

HOTARAREA NR. 64 DIN 22.12.2023 – rectificarea bugetului local

HOTARAREA NR. 65 DIN 28.12.2023 – reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, aprobarea statului de functii si al organigramei

HOTARAREA NR. 66 DIN 28.12.2023 – aprobare Regulament privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2024

HOTARAREA NR. 67 DIN 28.12.2023 – actualizarea regulamentului de instituire a taxei speciale si stabilirea cuantumului pentru persoanele fizice 

HOTARAREA NR. 68 DIN 28.12.2023 – prelungirea valabilitatii P.U.G. pana la data intrarii in vigoare a noii documentatii de urbanism 

HOTARAREA NR. 69 DIN 28.12.2023 – aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2024-2025

07.02.2022 HCL NR.1 DIN 31.01.2022 privind constatatrea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dl. Pelin Gica

07.02.2022 HCL NR. 2 DIN 31.01.2022 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor si sectoaretlor de activitate in care se pot institui taxe speciale, aprobarea si stabilirea unor taxe speciale pentru anul 2022

07.02.2022 HCL NR. 3 DIN 31.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele CL

18.02. 2022 HCL NR. 4 DIN 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

09.03.2022 HCL NR. 5 DIN 28.02.2022 priivnd aprobarea Planului de paza si stabilirea taxei speciale

09.03.2022 HCL NR.6 DIN 28.02.2022 priivnd aprobarea organigramei si a Statului de functii

09.03.2022 HCL NR. 7 DIN 28.02.2022 privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnire la plata a creantelor bugetare restante

09.03.2022 HCL NR. 8 DIN 28.02.2022 privind acordarea unui mandat special penru reprezentantul com. Barcea in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Regional Apa Galati”

22.03.2022 HCL NR. 9 DIN 18.03.2022 privind rectificarea bugetului local

22.03.2022 HCL NR. 10 DIN 18.03.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar

22.03.2022 HCL NR. 11 DIN 18.03.2022 privind modificarea HCL 2/16.11.2020 – organizarea Comisiilor de specialitate

04.04.2022 HOTARAREA NR. 12 DIN 31.03.2022 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea comunei

04.04.2022 HOTARAREA NR. 13 DIN 31.03.2022 privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local

04.04.2022 HOTARAREA NR. 14 DIN 31.03.2022 privind desemnarea a 2 consilieri locali in Comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei 

04.04.2022 HOTARAREA NR. 15 DIN 31.03.2022 privind aprobarea parteneriatului dintre com. Umvraresti, Draganesti si Barcea

04.04.2022 HOTARAREA NR. 16 DIN 31.03.2022 privind aprobarea propunerii de finantare si a devizului estimativ – obiectiv “Infintare sistem de distributie gaze naturale in com. Barcea, Draganesti, Umbraresti”

10.5.2022 HOTARAREA NR. 17 DIN 29.04.2022 privind acordarea inlesnirii de plata a creantelor bugetare restante

10.05.2022HOTARAREA NR. 18 DIN 29.04.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

10.05.2022 HOTARAREA NR. 19 DIN 29.04.2022 privind organizare si sarbatorirea Zilei com. Barcea

10.05.2022 HOTARAREA NR. 20 DIN 29.04.2022 privind aniversarea familiilor din com. Barcea care au omplinit 50 de ani de casatorie

10.05.2022 HOTARAREA NR. 21 DIN 29.04.2022 privind dezmembrarea unui imobil teren situat in com. Barcea

10.05.2022 HOTARAREA NR. 22 DIN 29.04.2022 privind dezmenbrarea unui imobil T45, P409

10.05.2022 HOTARAREA NR. 23 DIN 29.04.2022 privind Infiintarea si concesionarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

10.05.2022 HOTARAREA NR. 24 DIN 29.04.2022 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica

10.05.2022 HOTARAREA NR. 25 DIN 29.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C.L.

18.05.2022 HOTARAREA NR. 26 DIN 16.05.2022 privind depunerea cererii de finantare “Dezvoltarea durabila a transportului verde”

HOTARAREA NR. 27 DIN 30.05.2022 privind  aprobarea contului anual de executie al bugetului local

HOTARAREA NR. 28 DIN 30.05.2022 privind modificarea HCL 10/18.03.2022

HOTARAREA NR. 29 DIN 30.05.2022 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii contractelor pentru Implementarea Programului pt scoli

HOTARAREA NR. 30 DIN 30.05.2022 privind dezmenbrarea unui imobil teren T24, P 152

HOTARAREA NR. 31 DIN 30.05.2022 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii

HOTARAREA NR. 32 DIN 29.07.2022 – stabilirea salariului de baza functii de consilier, consilier juridic, debutant 

HOTARAREA NR. 33 DIN 29.07.2022 – alegerea presedintelui de sedinta  pentru sedintele C.L.

HOTARAREA NR. 34 DIN 29.07.2022 – aprobare studii, documentatii si acordarea unui mandat special unui reprezentant al UAT Barcea in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare ECOSERV Galati  

Anexa la HOTARAREA NR. 34 DIN 29.07.2022

HOTARAREA NR. 35 DIN 29.07.2022 

Anexa la HOTARAREA NR. 35 DIN 29.07.2022

24.08.2022 HCL aprobare delegare CMID + Anexa 1 HCL (1) (3)

HOTARAREA NR. 36 DIN 30.08.2022

HOTARAREA NR. 37 DIN 14.09.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate si fundamentare – delegarea gestiunii activitatii de operare  aCentrului de Managenment Integrat al Deseurilor Si Statie de Sortare Valea Marului

ANEXA LA HCL NR. 38 DIN 14.09.2022

HOTARAREA NR. 38 DIN 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local

HOTARAREA NR. 39 DIN 27.09.2022 privind acordarea inlesnirii de plata a creantelor bugetare restante de catre dl. Pelin George

HOTARAREA NR. 40 DIN 27.09.2022 privind desmnarea reprezentantilor C.L. in C.A> Scoala nr.1 Barcea

HOTARAREA NR. 41 DIN 27.09.2022 privind stabilirea salariului de baza – functia de consilieri achizitii

HOTARAREA NR. 42 DIN 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local

HOTARAREA NR. 43 DIN 13.10.2022  – alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR. 44 DIN 13.10.2022 – privind aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul “Reabilitare moderata Scoala nr. 2”

HOTARAREA NR. 45 DIN 13.10.2022 – aprobarea depunerii cererii de finantare cu titlul “Infiintare si dezvoltarea sistemelor inteligente de management local”

HOTARAREA NR. 46 DIN 21.10.2022 – aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural”

HOTARAREA NR. 47 DIN 31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta 

HOTARAREA NR. 48 DIN 31.10.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

HOTARAREA NR. 49 DIN 31.10.2022 privind aprobarea impozitului pe mijloacele de transport

HOTARAREA NR. 50 DIN 31.10.2022 privind inlesnirii de plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre d-l Chirta Marius

HOTARAREA NR. 51 DIN 09.11.2022 privind aprobarea depuneriii cererii de finantare “Construire si dotare Centru Comunitar Integrat, sat Podoleni”

HOTARAREA NR. 52 DIN 21.11.2022 priivind rectificarea bugetului local

ANEXA LA HCL NR. 52 DIN 21.11.2022

HOTARAREA NR. 53 DIN 21.11.2022 privind alovare suma de bani pentru sarbatorile de iarna

HOTARAREA NR. 54 DIN 21.11.2022 privind modfocarea si aprobarea organigramei si a Statului de functii

HOTARAREA NR. 55 DIN 16.12.2022

ANEXA LA HCL NR. 55 DIN 16.12.2022

HOTARAREA NR. 56 DIN 16.12.2022

HOTARAREA NR. 57 DIN 22.12.2022

ANEXA LA HCL NR. 57 DIN 22.12.2023

HOTARAREA NR. 57 DIN 29.11.2023

HOTARAREA NR. 58 DIN 29.11.2023

HOTARAREA NR. 59 DIN 29.11.2023

HOTARAREA NR. 60 DIN 29.11.2023

HOTARAREA NR. 61 DIN 29.11.2023

HOTARAREA NR. 62 DIN 29.11.2023

 

Nume Hotarare Data

HCL nr.1 din 09.01.2020 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local al comunei Barcea, judetul Galati pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2019

HCL nr. 2 din 31.01.2020 privind aprobarea Regulametului privind stabilirea condiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul comunei Barcea, judetul Galati

HCL nr. 3 din 31.01.2020 privind aegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local Barcea .judetul Galati pentru o durata de 3 luni

HCL nr. 4 din 31.01.2020 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 42 din 04.11.2019 privind aprobarea Studiului
de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate, precum si a
unor obligatii si a chelluielilor aferente proiectului “Sistem de management integral al deseurilor
in judetul Galati”

HCL nr. 5 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Barcea , judetul Galati, incepand cu data de 1 ianuarie 2020

HCL nr. 6 din 19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor si taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in jud. Galati”

HCL nr.7 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, com. Barcea, jud. Galati 

HCL nr. 8 din 17.03.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in cursul anului 2020

HCL nr. 9 din 07.04.2020 privind aprobarea Planului de paza al com. Barcea, jud. Galati, pentru pararea bunurilor proprietate publica si privata si stabilirea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza, pentru anul 2020

HCL nr. 10 din 07.04.2020 privind aprobarea programului de masuri privind gospodarirea localitatii Barceam jud. Galati pentru anul 2020

HCL nr. 11 din 07.04.2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale beneficiarilor Legii nr. 416/2001, la nivelul com. Barcea, jud. Galati pentru anul 2020

HCL nr. 12 din 07.04.2020 privind reorganizarea S.P.V.S.U., de categoria VI aflat in subordinea Consiliului Local al com. Barcea, jud. Galati, cf. Ordinului M.A.I. nr. 75/2019

HCL nr. 13 din 07.04.2020 privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HCL nr. 14 din 07.04.2020 privind aprobarea implementarii si a documentatiei tehnico-economice faza DALI aferenta obiectivului “Drumuri locale modernizate in com. Barcea, jud. Galati”

HCL nr. 15 din 07.04.2020 privind aprobarea implementarii si a Studiului de fezabilitate pentru investitia “Construire Centru multifunctional in sat Podoleni, com. Barcea, jud. Galati”

HCL nr. 16 din 07.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C. L. Barcea, jud. Galati pentru o durata de 3 luni

HCL nr. 17 din 28.05.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Dezvoltarea sistemului de asistenta socialasi combaterea saraciei si a excluziunii sociale” cod SMIS 126924

HCL nr. 18 din 28.05.2020 privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din invatamantul preuniversirar de stat din com. Barcea, jud. Galati

HCL nr. 19 din 28.05.2020  privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functi al Primariei com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2020

HCL nr. 20 din 28.05.2020 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud Galati

HCL nr. 21 din 29.06.2020 privind acordarea unor facilitati fiscale avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14.05.2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscal

HCL nr. 22 din 29.06.2020 privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul C.L. al com. Barcea

HCL nr. 23 din 31.08 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C.L. Barcea, jud. Galati din luna august si luna septembrie, anul 2020

HCL nr. 24 din 31.08.2020 privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL nr.2/31.01.2020 aprobarea Regulamenbtului privind stabilirea conditiilor si sectoarelor de activitate in care se pot institui taxe speciale, stabilirea si aprobarea unot taxe speciale pentru anul 2020 la nivelul com. Barcea, jud. Galati

HCL nr. 25 din 24.09.2020 rectificarea bugetului local al com. Barcea, jud. Galati, pe anul 2020

HCL nr. 26 din23.10 2020 privind aprobarea obiectivuli de investitii si al implementarii proiectului cu tema” Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, com. Barcea, jud, Galati”

HCL nr. 27 din 23.10. 2020 privind aprobarea infiintarii Unitatii de Managenet a Proiectului (UIP) “Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei it mobile, respectiv tablete, echipamnete si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, co. Barcea”

HCL nr. 1 din 16.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele C.L. Barcea, jud. Galati, pentru o perioada de 3 luni

HCL nr. 2 din 16.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale C.L. Barcea

HCL nr. 3 din 16.11.2020 alegerea Viceprimarului com. Barcea, jud. Galati

HCL nr. 4 din 27.11.2020 privind aprobarea caietului de sarcini pentru achizitia de tablete scolare cu acces la internet

HCL nr. 5 din 27.11.2020 privind predarea catre Ministerul lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.L.” S.A., a amplasamentului cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: “Sala de sport, sat Barcea, com. Barcea, cvartal 29, P819, jud Galati”

HCL nr. 6 din 27.11.2020 privind aprobarea R.O.F. al C.L. al com. Barcea

HCL nr. 7 din 27.11.2020 privind necesitatea aprobarii solicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFNSA pentru proiectul finantat prin masura 7.2 al com. Barcea “Modernizarea retelei de drumuri de interes local in com. Barcea”

HCL nr. 8 din 16.12.2020 privind rectificarea bugetului local al com. Barcea, pe anul 2020

HCL nr. 9 din 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

HCL nr. 10 din 16.12.2020 privind aprobarea alocarii sumei de 20 000 lwi pentru acordarea de cadouri cu ocazia Craciunului pentru elecii si prescolarii de la scolile si gradinitele din com. Barcea

HCL nr. 11 din 16.12.2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza UAT Barcea pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 12 din 16.12.2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul com. Barcea pentruperioada 2021-2025 si a Planului de actiune privind implementarea Strategiei

HCL nr. 13 din 16.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale a Achizitiilor Publice si Planului anual al Achizitiilor Publice pentru com. Barcea

HCL nr. 14 din 23.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Barcea, pe anul 2020

HCL nr. 15 din 28.12.2020 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Barcea, realizate prin investitia “Modernizarea retelei de drumuri de interes local in com. Barcea” cu finantare prin AFIR 

09.01.2020

24.02.2020

 

24.02.2020

 

24.02.2020

 

24.02.2020

 

 

 

20.03.2020

09.04.2020

 

HCL 50 din 23.12.2019 privind retelei scolare de pe raza U.A.T.- com. Barcea, jud. Galati pentru anul scolar 2020 – 2021 23.12.2019
HCL 49 din 23.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019 23.12.2019
HCL 48 din 16.12.2019 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului si a constructiei, cat si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea, judetul Galati” 16.12.2019
Anexa la HCL 47 din 16.12.2019  16.12.2019
HCL 47 din 16.12.2019 privind aprobarea documentaiei tehnico-economica pentru investitia: “Reabilitare, modernizare, extindcre si dotare asezamant cultural in comuna Barcea, sat Barcea. judeful Galati” 16.12.2019
HCL 46 din 16.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului GANEA ION  
HCL 45 din 16.12.2019 privind modiiicarea si completarea H.C.L. nr. 1 din 23.06.2016 si H.C.L. nr. 29 din 23.12.2016 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016 16.12.2019
HCL 44 din 16.12.2019 privind rectificarea bugelului local at comunei Barcea, judetul Galati pe anul 2019 16.12.2019
Anexa la HCL 43 din 16.12.2019 16.12.2019
HCL 43 din 16.12.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pentru cheltuielilc ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 16.12.2019